Primaria Municipiului Sibiu
Administrație Comunicate Sibiu

Primăria Sibiu face angajări

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SIBIU

cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2
anunţă concurs privind promovarea în grad profesional a 
funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege astfel:

1.    La Serviciul Administraţie locală, coordonare asociaţii de proprietari – Compartiment Administraţie locală – 1 post de consilier principal
2.    La Serviciul Juridic, Contencios şi Registrul Agricol- 1 post de consilier juridic principal
3.    La Serviciul Coordonare Lucrări – 1 post consilier superior
4.    La Serviciul Patrimoniu – 1 post consilier principal 
5.    La Birou pentru proiecte cu finanţare internaţională – 1 post consilier principal
6.    La  Serviciul tehnic, management energetic şi  monitorizarea serviciilor comunitare – 1 post consilier principal
7.    La  Serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi Registratură – 1 post consilier principal
8.    La Serviciul Comunicare, Relaţii externe şi Marketing -1 post consilier superior

  

Proba scrisă a concursului de promovare se va desfăşura în data de 07.06.2021, ora 12:30 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Piaţa Mică, nr. 25, cam.109.

Interviul va avea loc în data de 11.06.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei, din Piaţa Mică, nr. 25 cam. 109.
  
 
1.    Serviciul Administraţie locală, coordonare asociaţii de proprietari – Compartiment Administraţie locală:

–    1 funcție de consilier, grad profesional asistent care se transformă în consilier, grad profesional principal
 
Bibliografie:
   1.    Constituția României, actualizată
   2.    OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (Partea I, Partea III, Partea VI – Titlul II );
   3.    Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
   4.    Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   5.    OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  
2. Serviciul Juridic, Contencios şi Registrul Agricol:

–    1 funcție de consilier juridic, grad profesional asistent care se transformă în consilier juridic, grad profesional principal
 
Bibliografie:
   1. Constituția României, actualizată
   2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil – Cartea III, V, VI
   3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – Cartea I, II, V
   4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 
   5. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
   6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
   7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
   8. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

3. Serviciul Coordonare Lucrări:

–    1 funcție de consilier, grad profesional principal care se transformă în consilier, grad profesional superior
 
Bibliografie:
   1. Constitutia Romaniei, actualizată
   2. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Titlul I și II ale părții a VI-a 
   3. Legea nr. 202/2000 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
   4.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
   5. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
   6. Ordinul nr. 2100 din 30.11.2005 privind aprobarea Reglementării tehnice ”Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor” indicativ NE-033-05 cu Anexa


4.  Serviciul Patrimoniu:

–    1 funcție de consilier, grad profesional asistent care se transformă în consilier, grad profesional principal
 
Bibliografie:
   1. Constituția României, actualizată
   2. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind  Codul administrativ, Partea a V-a Titlul I și Titlul II, Partea a VI-a Titlul I și Titlul II
   3. Legea nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare
   4. Ordinul 700/2014 al ANCPI
   5. Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare

5. Birou pentru proiecte cu finanţare internaţională:

–    1 funcție de consilier, grad profesional asistent care se transformă în consilier, grad profesional principal
 
Bibliografie:
   1.  Constituția României, actualizată 
   2.  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
   3. H.G nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european
   4. H.G.  nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
   5. Programul Operational Regional 2021-2027, versiunea 2 elaborată de ADR Centru
   6. Ghidul Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020


6. Serviciul tehnic, management energetic şi  monitorizarea serviciilor comunitare :

–    1 funcție de consilier, grad profesional asistent care se transformă în consilier, grad profesional principal
 
Bibliografie :
   1. Constituția României, actualizată
   2. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Titlul I și II ale părții a VI-a 
   3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
   4. Legea nr. 202/2000 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
   5. Codul rutier actualizat 2021. O.G. 195 / 2002 actualizată 2021
   6. Standardul de marcaje rutiere SR 1848 – 7 / 2015 actualizat
 
 
7. Serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi Registratură:

–    1 funcție de consilier, grad profesional asistent care se transformă în consilier, grad profesional principal 
 
Bibliografie :
   1.   Constituția României, actualizată 
   2.    OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
   3.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
   4.    HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
   5.    Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
   6.    HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare.

 
8. Serviciul Comunicare, Relaţii externe şi Marketing:

–    1 funcție de consilier, grad profesional principal care se transformă în consilier, grad profesional superior
 
Bibliografie:
     1.  Constituția României, actualizată
     2. OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ
     3. OG 16/2018 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
     4. HG 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului
     5. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în 2013

Dosarele de înscriere se vor depune până pe data de 26.05.2021 la Serviciul managementul și integritatea resurselor umane, și vor conține:

  –    Formularul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008 (Descarcare formular tip)
  –    Copii de pe rapoartele de evaluare ale performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
  –    Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează


Condiții de participare solicitate candidaților:

    a). să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    b). să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
    c). să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.


Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800, interior 835, persoană de contact Gîndilă Alina- consilier superior, sau la sediul din Piaţa Mică, nr.25, cam.109 sau pe www.sibiu.ro.

Lasă un răspuns