Primaria Municipiului Sibiu
Comunicate Sibiu

Primăria Municipiului Sibiu face angajări – mai multe posturi disponibile

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL SIBIU
 cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155  anunţă concurs pentru ocuparea 
 pe perioadă nedeterminată a unui post vacant 

– Inspector de specialitate gr.IA – Compartiment Contabilitate și Resurse Umane 
 
Condiții generale pentru înscriere la concurs:

a)    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b)    cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)    are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d)    are capacitate deplină de exercițiu;
e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)    îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţele specifice privind ocuparea postului sunt următoarele:

   1. Nivelul postului:  funcţie de execuție
   2. Gradul profesional: grad IA
   3. Cerinţe privind ocuparea postului: 
      – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, ştiinţe economice;
      – cunoştinţe de operare pe calculator – nivel  mediu;
      – vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani.  

Bibliografia :

    O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, secțiunile referitoare la administrația publică locală, consiliile locale, primar, personalul contractual din autoritățiile și instituțiile publice, codul de conduită al personalului contractual;
    H.C.L. Sibiu nr. 437/2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Cimitirului Municipal Sibiu;
    H.C.L. Sibiu nr. 13/2003 privind înființarea Serviciului Public de interes local pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu ;
    H.C.L. Sibiu nr. 244 / 2007 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirului Municipal Sibiu;
    LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    LEGE nr. 82/1991 (*republicată*) a contabilităţii;
    LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
    Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
►Pentru legislația menționată, se vor avea în vedere toate modificările și completările ulterioare.


Desfășurarea  concursului :
         Tipul probelor de concurs: proba pentru testarea abilităților pe calculator, probă scrisă și interviu. Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155.

Calendarul desfășurării concursului:
–    Depunerea dosarelor: până în data de 31.05.2021, ora 14:00 la sediul instituţiei din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155
–    Selecția dosarelor:  02.06.2021
–    Proba pentru testarea abilităților pe calculator/probă scrisă:08.06.2021, ora 10:00/11:30
–    Rezultate finale: 15.06.2021

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1.    Cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului S.P. Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu;
2.    Copia actului de identitate ;
3.    Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4.    Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor;
5.    Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
      să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.    Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de catre unitățile sanitare abilitate;
7.  Curriculum vitae. 
Copiile documentelor solicitate se vor prezenta însoțite de documentele originale.
În situația în care candidatul declarat admis la selecția dosarelor a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tărziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon nr. 0269-252208. 
 

Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului :
1)     își însușește, respectă și acționează în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice, precum și cu procedurile operaționale, regulamentul de ordine interioară și alte norme interne;
2)    elaborează Programul Anual al Achizițiilor Publice în baza necesităților comunicate de compartimentele / birourile din cadrul Serviciului. După întocmire va fi avizat de șeful ierarhic superior, aprobat de directorul Serviciului și postat – conform legislației în vigoare – în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice;
3)    asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniu;
4)    întocmește rapoarte și analize privind activitatea de achiziții publice;
5)    întocmește dosarul fiecărei achiziții publice;
6)    întocmește contractul de achiziție publică;
7)    întocmește documentația de atribuire (fișa de date, formulare);
8)    este responsabil pentru alegerea procedurii de achiziție publică în funcție de valoarea estimată aprobată prin referatele de necesitate și oportunitate;
9)    primește și analizează referatele de necesitate aprobate;
10)     verifică existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte;
11)     stabilește prin Nota justificativă aprobată de directorul Serviciului criteriile de calificare și selecție de ofertanților;
12)     este responsabil pentru elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire. Documentațiile de atribuire cuprind toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;
13)     arhivează conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale dosarele de achiziții;
14)     este responsabil pentru elaborarea și transmiterea spre publicare în SEAP a invitațiilor / a anunțurilor de participare, a documentației și verificarea ANAP a acestora;
15)     este responsabil pentru transmiterea în termen, către organele competente, a informațiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
16)     primește și soluționează, în scris, în termenul prevăzut de legislația specifică, a solicitărilor de clarificare la documentația de atribuire sosite din partea potențialilor ofertanți;
17)     publică în SEAP eratele la invitațiile/ anunțurile de participare, solicitările de clarificări primite de la operatorii economici și a răspunsului la acestea, fără a dezvălui identitatea solicitanților;
18)     primește, păstrează și participă împreună cu Comisia de evaluare la deschiderea ofertele depuse, la data și ora stabilite;
19)     redactează procesele verbale ale ședințelor de evaluare și rapoartele de atribuire aferente procedurilor de achiziții publice;
20)     participă la ședințele Comisiei de evaluare desfășurate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți / canditați. În cadrul acestor ședințe, se vor pronunța asupra: 
–    modului de îndeplinire a cerințelor de calificare de către ofertanți; 
–    necesitatea de a solicita clarificări cu privire la documentele depuse; 
–    îndeplinirea de către ofertanți a cerințelor minime stabilite în caietul de sarcini sau în documentația descriptivă;
–    încadrarea în prevederile legale a rezoluțiilor date de membrii comisiei în evaluarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți din punct de vedere al încadrării în cerințeșe minime stabilite în caietul de sarcini sau în documentația descriptivă;
–    solicitarea de clarificări cu privire la documentația tehnică, dacă este cazul;
–    încadrarea în prevederile legale a rezoluțiilor date de membrii comisiei în evaluarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți din punct de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;
–    solicitarea de clarificări cu privire la propunerea financiară, dacă este cazul;
21)    decide împreună cu membrii comisiei de evaluare încadrarea ofertelor ca fiind inacceptabile și / sau neconforme și motivele care stau baza acestei încadrări;
22)    decide împreună cu membrii comisiei de evaluare încadrarea ofertelor ca fiind admisibile;
23)    redactează și transmite adresele prin care:
–      se solicită clarificări ofertanților;
–      se comunică ofertanților rezultatul procedurii;
–      se comunică ofertanților prelungirea termenelor de evaluare a procedurilor de achiziție publică;
24)    gestionează contestațiile depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică (le primește, întocmește împreună cu consilierul juridic punctele de vedere cu privire la contestațiile depuse, etc) și le înaintează Comisiei de soluționare a contestațiilor;
25)    elaborează, împreună cu consilierul juridic, contractele de achiziție publică și actele adiționale, dacă este cazul, și le înaintează spre semnare;
26)    asigura publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale;
27)    transmite către ANAP motificările privind încheierea contractelor de achiziție publică;
28)    urmărește reținerea garanțiilor prevăzute în contractele de achiziții publice și ține evidența acestora;
29)    întocmește adresele pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții câștigători sau necâștigători;
30)    întocmește procesele verbale de recepție parțială dacă este cazul și finală;
31)    întocmește anexele solicitate de Trezorerie pentru efectuarea plăților aferente investițiilor;
32)    urmărește în aplicația SICAP și finalizează procedurile de achiziții pentru serviciile de reparații și obiectivele de investiții (achitate din Titlul 20, de la art.20.02.00 și din Titlul 71);
33)    răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
34)    asigură, când este cazul, activitatea curentă de personal (pontaj zilnic, întocmire adeverințe la solicitarea angajaților, evidența cererilor de concediu şi zile libere, a concediilor medicale, furnizarea de informații pentru angajare, etc);
35)    contribuie la păstrarea evidenței contabile a facturilor, chitanțelor fiscale, a imprimatelor cu regim special în așa fel încât să poată pune la dispoziție documentele solicitate, conform legislației în vigoare;
36)    asigură desfășurarea la timp a operațiunilor de decontare cu furnizorii și beneficiarii pentru evitarea plății de penalități;
37)    asigură, când este cazul, întocmirea documentelor de plată atât pentru contractele de investiții, reparații șât și pentru furnizorii de bunuri și servicii (propuneri, angajamente, ordonanțări, ordine de plată), asigură rezervarea în CAB a sumelor de plată,  înregistrează în  contabilitate plățile în ziua decontării acestora
38)    rezolva corespondenta specifică în conformitate cu legislația în vigoare;
39)    aduce la cunoştinţa șefului ierarhic superior și directorului Serviciului Public orice încălcare a cadrului legal şi propune măsuri de îmbunătăţire a sistemului de lucru;
40)    are obligaţia de a respecta programul de lucru și Regulamentul de ordine interioară al Serviciului Public Administrare Cimtir Sibiu, normele de protecţie a muncii;
41)    execută şi alte sarcini şi atribute menite să conducă la bunul mers al unităţii  dispuse de directorul Serviciului Public Administrare Cimitir Sibiu; 

Menţiune : are obligaţia să colaboreze , în exercitarea atribuţiilor de serviciu , atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz), căt şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.(conform adresei Primăriei nr. 99173/2008) .

Lasă un răspuns